ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ခရိုင် မြို့နယ် Download File link
ညောင်လေးပင်ခရိုင် ကျောက်တံခါးမြို့နယ် 1715673027ကျောက်တံခါး.pdf
ရွှေကျင်မြို့နယ် 1715673719ရွှေကျင်.pdf
ကျောက်ကြီးမြို့နယ် 1715673072ကျောက်ကြီး.pdf
ဒိုက်ဦးမြို့နယ် 1715672893ဒိုက်ဦး.pdf
ညောင်လေးပင်မြို့နယ် 1715673487ညောင်လေးပင်.pdf
တောင်ငူခရိုင် ဖြူးမြို့နယ် 1715673662ဖြူး.pdf
ထန်းတပင်မြို့နယ် 1715837224ထန်းတပင်.pdf
အုတ်တွင်းမြို့နယ် 1715673542အုတ်တွင်း.pdf
တောင်ငူမြို့နယ် 1715673769တောင်ငူ.pdf
ရေတာရှည်မြို့နယ် 1715673905ရေတာရှည်.pdf
နတ်တလင်းခရိုင် ဇီးကုန်းမြို့နယ် 1715673925ဇီးကုန်း.pdf
သဲကုန်းမြို့နယ် 1715673795သဲကုန်း.pdf
ပေါင်းတည်မြို့နယ် 1715673632ပေါင်းတည်.pdf
နတ်တလင်းမြို့နယ် 1715673239နတ်တလင်း.pdf
ပဲခူးခရိုင် သနပ်ပင်မြို့နယ် 1715673831သနပ်ပင်.pdf
ဝေါမြို့နယ် 1715673882ဝေါ.pdf
ပဲခူးမြို့နယ် 1715672869ပဲခူး.pdf
ကဝမြို့နယ် 1715672999ကဝ.pdf
ပြည်ခရိုင် ပြည်မြို့နယ် 1715673689ပြည်.pdf
ပန်းတောင်းမြို့နယ် 1715673583ပန်းတောင်း.pdf
ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် 1715673609ပေါက်ခေါင်း.pdf
ရွှေတောင်မြို့နယ် 1715673744ရွှေတောင်.pdf
သာယာဝတီခရိုင် မိုးညိုမြို့နယ် 1715673213မိုးညို.pdf
သာယာဝတီမြို့နယ် 1715673856သာယာဝတီ.pdf
ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် 1715673097ကြို့ပင်ကောက်.pdf
လက်ပံတန်းမြို့နယ် 1715673132လက်ပံတန်း.pdf
မင်းလှမြို့နယ် 1715678424မင်းလှ.pdf
အုတ်ဖိုမြို့နယ် 1715673518အုတ်ဖို.pdf