ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ခရိုင် မြို့နယ် Download File link
တီးတိန်ခရိုင် တွန်းဇံမြို့နယ် 1715246460တွန်းဇံ.pdf
တီးတိန်မြို့နယ် 1715246439တီးတိန်.pdf
ပလက်ဝခရိုင် ပလက်ဝမြို့နယ် 1715246402ပလက်ဝ.pdf
ဖလမ်းခရိုင် ဖလမ်းမြို့နယ် 1715246422ဖလမ်း.pdf
မတူပီခရိုင် မတူပီမြို့နယ် 1715246357မတူပီ.pdf
မင်းတပ်ခရိုင် ကန်ပက်လက်မြို့နယ်
မင်းတပ်မြို့နယ် 1715246382မင်းတပ်.pdf
ဟားခါးခရိုင် ဟားခါးမြို့နယ် 1715246316ဟားခါး.pdf
ထန်တလန်မြို့နယ် 1715246336ထန်ထလန်.pdf