ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ခရိုင် မြို့နယ် Download File link
ကော့ကရိတ်ခရိုင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် 1715240890ကော့ကရိတ်.pdf
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးခရိုင် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် 1715240969ကြာအင်းဆိပ်ကြီး.pdf
ဖာပွန်ခရိုင် ဖာပွန်မြို့နယ် 1715241032ဖာပွန်.pdf
ဘားအံခရိုင် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် 1715240860လှိုင်းဘွဲ့.pdf
ဘားအံမြို့နယ် 1715241009ဘားအံ.pdf
မြဝတီခရိုင် မြဝတီမြို့နယ် 1715240989မြဝတီ.pdf
သံတောင်ကြီးခရိုင် သံတောင်ကြီးမြို့နယ် 1715241057သံတောင်ကြီး.pdf