ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ခရိုင် မြို့နယ် Download File link
ချီဖွေခရိုင် ဆော့လော်မြို့နယ် 1715156860ဆော့လော်.pdf
ချီဖွေမြို့နယ် 1715153725ချီဖွေ.pdf
တနိုင်းခရိုင် တနိုင်းမြို့နယ် 1715156886တနိုင်း.pdf
ပူတာအိုခရိုင် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် 1715156942ဆွမ်ပရာဘွမ်.pdf
မချမ်းဘောမြို့နယ် 1715153846မချမ်းဘော.pdf
ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် 1715153817ခေါင်လန်ဖူး.pdf
ပူတာအိုမြို့နယ် 1715156978ပူတာအို.pdf
နောင်မွန်းမြို့နယ် 1715153990နောင်မွန်း.pdf
ဗန်းမော်ခရိုင် မိုးမောက်မြို့နယ် 1715153950မိုးမောက်.pdf
မံစီမြို့နယ် 1715153872မံစီ.pdf
ဗန်းမော်မြို့နယ် 1715153619ဗန်းမော်.pdf
ရွှေကူမြို့နယ် 1715156994ရွှေကူ.pdf
မိုးညှင်းခရိုင် မိုးကောင်းမြို့နယ် 1715153929မိုးကောင်း.pdf
ဖားကန့်မြို့နယ် 1715157062ဖားကန့်.pdf
မိုးညှင်းမြို့နယ် 1715153897မိုးညှင်း.pdf
မြစ်ကြီးနားခရိုင် အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် 1715153751အင်ဂျန်းယန်.pdf
ဝိုင်းမော်မြို့နယ် 1715157075ဝိုင်းမော်.pdf
မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် 1715153971မြစ်ကြီးနား.pdf