ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၂၃)ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အစိုးရမဟုတ်သောနိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့(၁၀)ဖွဲ့စာရင်း

၃-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၂၃)ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အစိုးရမဟုတ်သောနိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့(၁၀)ဖွဲ့စာရင်း