ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၂၃)ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားသည့် ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့ (၂၅)ဖွဲ့စာရင်း

၃-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၂၃)ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားသည့် ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့ (၂၅)ဖွဲ့စာရင်း