မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားသော အသင်းအဖွဲ့များက လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ

ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သည် အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၄၀ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ရရှိထားသော အသင်း အဖွဲ့သည် မူလရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ကျော်လွန် ဆောင်ရွက်ရာတွင်ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ၊ အသင်းအဖွဲ့ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ အသင်းအမည် ပြောင်းလဲခြင်း၊ အသင်းလိပ်စာပြောင်းလဲခြင်းပြုလုပ်လိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်လိုက်သည်။