ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

စဉ် ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ် Download File
1 ချီဖွေမြို့နယ် 1676263565ချီဖွေ.pdf
2 ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် 1676264197ဆွမ်ပရာဘွမ်.pdf
3 ဆော့လော်မြို့နယ် 1676264272ဆော့လော်.pdf
4 တနိုင်းမြို့နယ် 1676264303တနိုင်း.pdf
5 နောင်မွန်မြို့နယ် 1676264609နောင်မွန်း.pdf
6 ပူတာအိုခရိုင် 1676264625ပူတာအိုခရိုင်.pdf
7 ပူတာအိုမြို့နယ် 1676264640ပူတာအိုမြို့နယ်.pdf
8 ဖားကန့်မြို့နယ် 1676264667ဖားကန့်.pdf
9 ဗန်းမော်ခရိုင် 1676264682ဗန်းမော်ခရိုင်.pdf
10 ဗန်းမော်မြို့နယ် 1676264695ဗန်းမော်မြို့နယ်.pdf
11 မံစီမြို့နယ် 1676264712မံစီမြို့နယ်.pdf
12 မချမ်းဘောမြို့နယ် 1676264760မချမ်းဘော.pdf
13 မြစ်ကြီးနားခရိုင် 1676264775မြစ်ကြီးနားခရိုင်.pdf
14 မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် 1676264793မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်.pdf
15 မိုးကောင်းမြို့နယ် 1676264816မိုးကောင်း.pdf
16 မိုးညှင်းခရိုင် 1676264830မိုးညှင်းခရိုင်.pdf
17 မိုးညှင်းမြို့နယ် 1676264852မိုးညှင်း.pdf
18 မိုးမောက်မြို့နယ် 1676264870မိုးမောက်မြို့နယ်.pdf
19 ရွှေကူမြို့နယ် 1676264944ရွှေကူ.pdf
20 ဝိုင်းမော်မြို့နယ် 1676264958ဝိုင်းမော်.pdf
21 အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် 1676264971အင်ဂျန်းယန်.pdf