အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ

စဉ် ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ အသုံးချကဏ္ဍ Download File
1 ရာဇဝတ်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ ရာဇဝတ်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေ
2 ရာဇဝတ်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေ (ပြစ်မှုများဇယား). ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ ရာဇဝတ်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေ (ပြစ်မှုများဇယား).
3 မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ
4 မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ(Revised) ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ(Revised)
5 မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ(Revised-2) ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ(Revised-2)
6 ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများခြေချုပ်နှင့်ခံဝန်အက်ဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများခြေချုပ်နှင့်ခံဝန်အက်ဥပဒေ
7 ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများခြေချုပ်နှင့်ခံဝန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများခြေချုပ်နှင့်ခံဝန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
8 ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကျော်နင်းမှုဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကျော်နင်းမှုဥပဒေ
9 နိုင်ငံတော်အလံဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ နိုင်ငံတော်အလံဥပဒေ
10 နိုင်ငံတော်အလံနည်းဥပဒေများ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ နိုင်ငံတော်အလံနည်းဥပဒေများ
11 နိုင်ငံတော်သီချင်းဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ နိုင်ငံတော်သီချင်းဥပဒေ
12 နိုင်ငံတော်သီချင်းနည်းဥပဒေများ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ နိုင်ငံတော်သီချင်းနည်းဥပဒေများ
13 နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေ
14 နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နည်းဥပဒေများ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နည်းဥပဒေများ
15 ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ
16 ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
17 ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
18 ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
19 ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
20 ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ နည်းဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ နည်းဥပဒေ
21 ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ နည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ နည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ
22 ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ နည်းဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ နည်းဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ
23 အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၀၂၂ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၀၂၂
24 လောင်းကစားဥပဒေ ၂၀၁၉ ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ လောင်းကစားဥပဒေ ၂၀၁၉
25 1895 THE STATE GRANTS ACT မြေယာ 1895 THE STATE GRANTS ACT
26 မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေ ၁၉၈၇ မြေယာ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပဒေ ၁၉၈၇
27 2015 LAND REVENUE ACT AMANDMENT မြေယာ 2015 LAND REVENUE ACT AMANDMENT
28 2015 Lower Myanmar Towns and Village Lands Act မြေယာ 2015 Lower Myanmar Towns and Village Lands Act
29 Burma Land Acquisition Manual မြေယာ Burma Land Acquisition Manual
30 Lower Burma Land Revenue Manual မြေယာ Lower Burma Land Revenue Manual
31 The Lower Burma Town and Village Lands Manual မြေယာ The Lower Burma Town and Village Lands Manual
32 Upper Burma Land Revenue Manual 1939 မြေယာ Upper Burma Land Revenue Manual 1939
33 asdasd မြေယာ asdasd