အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း